PACK NIGIRI KOREA DE SALMO

4 NIGIRIS DE SALMO MARINATS AMB SAKE I KIMCHEE